جیغ و داد های خسته کننده


دیگه از جیغ و فریادهای به موقع و بی موقع اش خسته شده اید؟ فریادهایش آرامش روانتان را بر هم  زده  حتی حالا دیگر جلوی دوست و آشنا ،شرمنده و خجالت زده می شوید؟ با خود می اندیشید که تمامی تدابیر ممکنه را به کار بسته اید اما چرا تغییری در این رفتار کودکتان به وجود نیامده است؟ احساس استیصال و درماندگی می کنید و می گوئید: چه کنم؟ این بچه روز به روز بدتر می شود و ...

ثبت ادامه مطلب...

ل٨

تت

ل٧

ز

ل٦

تت

ل٥

ت